Gittes anteckningar från Samhällsbyggnadsnämden 161205

SBN 161205

Manfall på grund av krismöte eftersom man observerat vapen på Tomtaklint. Senare kom Mats, faran var över.

Här mina anteckningar från mötet:

Stadsarkitekt Daniel informerar om inkommande handlingar:

  • Hökö till och ombyggnad av Bonniers semesteranläggning.
  • Hökeberga vid infarten till Trosa, parhus i trä, ej vita.
  • Hökeberga, byggnation av mast på västra sidan av väg 218.
  • Ändring av panel på hus så det stämmer med detaljplan.
  • Gistgården, fd Fyren. Förslag på flera småhus.

Ärende 4. Olagligt uppsatt plank inne på tomten, Högbergsgatan 56. Vad uppger utföraren för skäl? Hur är det med informationen om vad man som åligger fastighetsägare?

Beslut: Han får betala eftersom han inte sökt bygglov.

Ärende 6. Sjölundavägen. Från skogsbacke till villaområde. Okänslighet för området. Sid 5, andra stycket ”Muddringen kommer vara positiv för djurlivet under vattenytan då alltför utbredda vassområden tenderar minska möjligheten för lek för fisk.” Är en MKB under ytan gjord? Obligatorisk? Kommer muddermassorna läggas i strandzonen och vallas in? Detta stämmer inte med intentionerna i FÖPen.

Skogsstigens hus ser stora ut. Fotomontaget visar missanpassade, trista lådhus. Föreslår radhus, max två våningar, småskalighet och mörka kulörer.

Muddring till två meters djup. Hur ofta kommer det behöva göras? Kostnaderna för bryggor, muddring och gångstig ligger det på exploatören? Oklarheter bla. synpunkter från Lantmäteriet om det är ok. Kommer jag kunna meta abborre?

Samtal om utseende, upplåtandeform, muddermassor, färgsättning.

Ärende 8. Tureholm 2:11. Ska fastigheterna bidra till exploatering av Förbifarten?

Svar: Undantagna från exploateringsavgift pga. Bristande kartmaterial hos kommunen i samband med förhandsbesked.

Ärende 9. Utsikten 5, Societetshuset är sålt. Detaljplanen behöver ändras till bostadsändamål. Ska inte köparen ha verksamhet i huset?

Svar: Man vill ha möjlighet att både ha bostad, uthyrning och konferens verksamhet.

 

Ärende 14. Storökan. Inga handlingar. Vad menas?

Nytt förslag från exploatören. Från 32 lägenheter till 28. Husen hänger inte över kanten. Dov färgsättning. Stadsvillor. Minskat en våning på vissa hus. Kjellbergs har ombearbetat på ett bra sätt. Parkeringsplatser i två plan.

Hur har man tänkt  lösa trafiken till och från fastigheten? Svar: Den bör kunna lösas inom befintliga vägar.

Sedan lämnade jag för att hinna med bussen.

Gitte

 

 

 

 

 

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv