Vänsterpartiet i Trosa kommun

Valupptakt/Röd afton

Medlem eller sympatisör!
Välkommen på vår lokala valupptakt!

Se info nedan!

Välkommen!

Gittes anteckningar från Kommunfullmäktige 25 april 2018

Kommunfullmäktige 180425

Ärende 5. Årsredovisning.

Kommunens årsredovisning, en snygg PR upplaga

Fejk news och Polerade fakta

Starkt bokslut säger Daniel men det du säger är lika polerat som jag sett i årsredovisningen under Hållbar utveckling är polerat. Jag läser att CO2 utsläppen minskat per invånare. Bra, men..!?

Vi får inte läsa att klimatpåverkan från fordonstrafiken är vårt stora problem i Trosa kommun. Att vi åker bil längst i Sörmland. Att vi på två år ska minska klimatpåverkan väldigt, väldigt mycket för att nå nationella mål fram till 2020.

I Ekoutskottets redovisning finns inga initiativ under rubriken Framtid.

Var kan jag läsa om svårigheter, utmaningar?

Jag läser vidare. Men ingenstans hittar jag några initiativ som kommer Ekoutskottets dystra redovisning om minskad övergödning och minskad klimatpåverkan till undsättning. Utom en liten ljusning från samhällsbyggnadsnämnden som skriver om framtagande av ny mark för verksamheter. Bra, förhoppningsvis företag som anställer folk som kan jobba nära och slippa pendling. Ekoutskottet kan inte göra jobbet för att nå mål om minskad övergödning och minskad klimatpåverkan.

Jag finner att årsredovisningen innehåller;

 1. Polerade nyheter som ska göra det lätt att förstå vad allianspolitik/Moderatpolitik är bra på. Inte redovisning av både vad man är bra på och vad man inte lyckas med.
 2. Att man saknar konkreta initiativ vad det gäller miljö – över och under ytan samt energi och klimat.

 

 • Är målet att hålla kommuninvånarna nöjda, lite slöa?

 

 • Är det kanske mer i redovisningen som polerats på liknande sätt?

Skärpning! Vi i Trosa, måste följa upp och redovisa miljö och klimatarbetet på ett mer ärligt sätt. Vi måste vara mer kreativa, samarbeta mer – ta miljö och klimatarbetet mer seriöst. Det är inte Ekoutskottet som ska göra jobbet. Det är alla nämnder, bolag. Det gäller att stimulera företag, utveckla samarbeten.

Annars kommer några av Bangladesh 170 miljoner invånare hit för att ta varenda alliansmedlem och fler i denna församling till tigermat och Östersjöns dy kommer att välla upp över strandpromenader och glasskiosker.

 

Ärende 9. Revidering av regler för föreningsbidrag

Synpunkt:Punkt 5 i regelverket bör kompletteras med att. Föreningen ska redovisa hur man under året arbetat med ökad integration och minskad klimatpåverkan och energianvändning.

Efter samtal med Tommy Setzman avaktar vi till hösten då föreningsreglementet ska revideras.

 

Medlemsmöte

Välkommen till medlemsmöte!
Vi träffas vid Skattsymbolen 18.00 i Västerljungsrondellen för fotografering av gruppen, företrädare mm!
Därefter samåker vi hem till Gitte för medlemsmöte!
På dagordningen står planering inför valrörelsen med allt vad det tillhör!
Varmt välkommen hälsar styrelsen!

Gittes antecknignar KF161130

KF 161130

Några anteckningar från kvällen

 

 

 1. Information om resultatet från undersökningen Hållbart Medarbetar

Engagemang (HME) (Muntlig information från personalchef Torbjörn Unnebäck)

Det är SKL som gjort enkäten. Samma enkät görs av många andra kommuner.

93% svarade. Maria (MP) frågade om hur undersökningen görs.

 

 1. Revidering av budget 2017 för Trosa kommun

Debatt innan Daniel (M), AnnSofie (S), Bertil (SD) om invandingen, Maria (MP), Tommy (V), Ann-Sofie (S), Daniel (M), Emma Kock (M) gjorde bra inlägg i flyktingfrågan, Maria (MP), Bertil (SD), Tommy (V). Mycket prat om välfärdsmiljonerna 5 milj. för Trosas del. Om låneskuld. Infart Trosa syns inte i budget. Diskussion om invandringen initierad av Bertil M.

 

 1. Uttag av exploateringsersättning samt övergripande exploateringsekonomi för Infart västra Trosa

Ordförande påpekade att det var finansieringsmodellen som skulle debatteras. Daniel om samfinansieringsmodellen. Häftig diskussion där många aspekter togs upp av många. Votering där ingen bröt partilinjen. MP och V lämnar in reservation. Tommy och jag var uppe och gav våra perspektiv. Mitt inlägg finns här nedan.

 

 1. Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät

AnnSofie yrkar att personalens arbetsvillkor fördjupas. Daniel tackar personalen och vill ta frågan med fackliga representanter.

 

 1. Frågor

AnnSofie frågar Lena Izos om Kulturskolan när vi nu får statsbidrag på 250 000kr. Svar KulturFritids.

 

Annika (S) frågar om kommunens engagemang i Koompanjon för att stödja kollektiva och sociala lösningar. Daniel svarar Nej. Kommunen har redan varit med och ser andra lösningar.

 

 1. Svar på motion om E-petition KF 2015/32

Inlämnad av Maria, Tommy och AnnSofie. Daniel svarar Nej. Maria: När medborgarna mailar saknas något. Medborgarförslag har man också avslagit. AnnSofie: Nu har vi försökt allt för att öka dialogen med medborgarna, framförallt yngre. Per (S) framhåller vikten av medborgardialog och jämför med USA och Brexit. Tommy ser också vikten och möjligheterna. Tar Sörmland Nyheters läsarröstning som exempel. Anna (V) berättar ett exempel från Uppsala. Daniel tycker att medborgarna redan är nöjda. Bra om vi kan öka info om kanalerna. Bertil tycker frågan ligger i linje med SDs valmanifest. Robin (MP) jämför Trosa med USA båda har ett Vita Huset, dock har USA e-petition.

 

 1. Anmälan av inkomna motioner.

Översyn av av omsorgsbudget inlämnad av S och V.

 

 

 

Gittes inlägg i debatten, fråga 8

Klimatfel

Inte läge för den här typen av samhällsplanering. Kommunens planer med utspridd bebyggelse sker i konflikt med globalt, nationellt och lokalt arbete med minskad klimatpåverkan. Just utsläpp från personbilar är Trosas sämsta gren. Sörmlands värsting med 803 mil/person. Den rankinglistan visas inte gärna.

SNV, miljömål klimat.

 

Beslutsprocessen

Är det samhällsplanering? Vi tar beslut om delar utan att sätta det i ett sammanhang. Annars bollas frågan mellan politik, tjänstepersoner och medborgare i en fastställd demokratisk process.

 

I samma område som vi nu planerar en väg finns fler ambitioner som nu hindras: Klimatambitioner. Hunga strövområde med ambitioner om reservatsbildning. Exploatering vid anslutningen till väg 218. Nytt reningsverk.

 

 1. Varför har Infart Västra Trosa aldrig fått en beslutsprocess där helheten belysts?

 

Smäckbron

Argumenten har växlat. Framkomligheten på Smäckbron var först huvudargumentet. Fel 3200 år 2011, 4400-5600, år 2040 En ökning på mer än 50%. Det är ett tag sedan

 1. Stämmer siffrorna? Har ni andra siffror? Vilka?

Trafikverkets reviderade samrådshandling från 2012

 

Finansiellt Moment 22.

Nu behövs 670 fastigheter för att finansiera kommunens kontantinsats för vägen, 60% av runt 150 milj. Vägen byggs för husen, husen byggs för vägen.

 1. I prislappen är kostander för markinköp medräknad? I så fall med hur mycket?

 

 • Bromsa planerna, lägg projektet Infart Västra Trosa i malpåsen. Se helheten i området och ta fram en fördjupad översiktsplan.

 

 • Nu när vi har tumme Trafikverket Bygg och förbättra en väg som är kass – Stensundsvägen.

 

 

 

 

 

 

Gittes anteckningar från Samhällsbyggnadsnämden 161205

SBN 161205

Manfall på grund av krismöte eftersom man observerat vapen på Tomtaklint. Senare kom Mats, faran var över.

Här mina anteckningar från mötet:

Stadsarkitekt Daniel informerar om inkommande handlingar:

 • Hökö till och ombyggnad av Bonniers semesteranläggning.
 • Hökeberga vid infarten till Trosa, parhus i trä, ej vita.
 • Hökeberga, byggnation av mast på västra sidan av väg 218.
 • Ändring av panel på hus så det stämmer med detaljplan.
 • Gistgården, fd Fyren. Förslag på flera småhus.

Ärende 4. Olagligt uppsatt plank inne på tomten, Högbergsgatan 56. Vad uppger utföraren för skäl? Hur är det med informationen om vad man som åligger fastighetsägare?

Beslut: Han får betala eftersom han inte sökt bygglov.

Ärende 6. Sjölundavägen. Från skogsbacke till villaområde. Okänslighet för området. Sid 5, andra stycket ”Muddringen kommer vara positiv för djurlivet under vattenytan då alltför utbredda vassområden tenderar minska möjligheten för lek för fisk.” Är en MKB under ytan gjord? Obligatorisk? Kommer muddermassorna läggas i strandzonen och vallas in? Detta stämmer inte med intentionerna i FÖPen.

Skogsstigens hus ser stora ut. Fotomontaget visar missanpassade, trista lådhus. Föreslår radhus, max två våningar, småskalighet och mörka kulörer.

Muddring till två meters djup. Hur ofta kommer det behöva göras? Kostnaderna för bryggor, muddring och gångstig ligger det på exploatören? Oklarheter bla. synpunkter från Lantmäteriet om det är ok. Kommer jag kunna meta abborre?

Samtal om utseende, upplåtandeform, muddermassor, färgsättning.

Ärende 8. Tureholm 2:11. Ska fastigheterna bidra till exploatering av Förbifarten?

Svar: Undantagna från exploateringsavgift pga. Bristande kartmaterial hos kommunen i samband med förhandsbesked.

Ärende 9. Utsikten 5, Societetshuset är sålt. Detaljplanen behöver ändras till bostadsändamål. Ska inte köparen ha verksamhet i huset?

Svar: Man vill ha möjlighet att både ha bostad, uthyrning och konferens verksamhet.

 

Ärende 14. Storökan. Inga handlingar. Vad menas?

Nytt förslag från exploatören. Från 32 lägenheter till 28. Husen hänger inte över kanten. Dov färgsättning. Stadsvillor. Minskat en våning på vissa hus. Kjellbergs har ombearbetat på ett bra sätt. Parkeringsplatser i två plan.

Hur har man tänkt  lösa trafiken till och från fastigheten? Svar: Den bör kunna lösas inom befintliga vägar.

Sedan lämnade jag för att hinna med bussen.

Gitte

 

 

 

 

 

Sommaravslutning 12 juni

Sommaravslutning
Knytkalas på Lagnö får avsluta vårterminen för Vänsterpartiet i Vagnhärad-Västerljung-Trosa.

När: 18.00
Var: Lagnö

Vill du komma?
För planering av knytkalaset meddela Anna Wirmark om du vill komma
samt vad du tänker ta med dig.

Gittes anteckningar från samhällsbyggnadsnämnden 150908

Samhällsbyggnadsnämnd 150908

Info om Riksintresse för kulturmiljö. 55% av Sveriges yta har riksintresse. Ny lagstiftning är på g. Beröm till Trosa för ÖP arbetet. I Sörmland finns 59 miljöer. I Trosa är det: Trosaåns dalgång, Thureholm, Trosa, Hartsö-Ringsö. Fastighetsverket erbjöd att köpa Thureholm för 15-20 år sedan men man tackade nej .

Presentation av Patrik från Nykvarn, där han jobbade som planarkitekt. Även ARKEN arkitekter.

 

Frågor på g

– Transformatorstation vid infarten till Trosa. Ägs av Vattenfall.

– Tumlaren, färgsättning av två nya hus.

– Vreten, mitt i Åda golfbana.

 

Ärende 6.     Fagerhult 2:212 i Vagnhärad. En förskola ligger där idag. Detaljplan med två nya hus, ett tre och ett fyra våningar.

Varför inte fler fastigheter? Vilken är parkeringsnorm? Området bör att man kan ha en låg p-norm.

Varför ska man a en avgränsande häck som minskar kontakt med omgivande områden.

Sid 7 under rubriken Värme. Förnybara energikällor ska utnyttjas.

 

Ärende 7.     Släppet har en funktion. Det är en genväg för gående. Gående sparar 3-5 min på genvägen. Släppet tillgängliggör dessutom marken, en fin, bergig lekyta väster om Kajutagatan. Vem äger knallen? Släppet är bra och ska städas upp av de som använder den samt av markägaren till parkmarken. Miljö, hälsa och barnperspektiv.

Nämnden: Släppet säljs. Större eftertanke då det gäller att planera släpp.

 

Ärende 8.                   Fundera över stor eller liten bokstav på Emils lund.

 

Ärende 11.     Strandskyddsdispens för sjöbod med trädäck. Sjöbodar har inte trädäck. Det passar på marina i Trosa hamn men inte på Bokö. Ok för sjöbod men inte för trädäck.

Nämnden: Trädäcket finns redan.

 

Ordförande Tomas Landskog bjöd på söta hemodlade druvor.

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem!

Följ oss på facebook!

Arkiv